Tổng quan
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ sở hạ tầng
Tin tức & sự kiện
Tin quốc tế
Tin trong nước
Tin trong Tỉnh
Tin nội bộ
Điểm báo
Tổ chức bộ máy
Ban giám đốc
Các đơn vị thành viên
Các phòng chức năng
Thông tin QLKTCTTL
Định hướng phát triển
Các đơn vị phục vụ
Quản lý an toàn đập
Quản lý nước
Phòng chống bão, lũ
Hệ thống công trình Thủy lợi
Thông tin công bố
Văn bản - tài liệu
VB QPPL Chính Phủ
VB QPPL Bộ Ngành TW
VB QPPL UBND Tỉnh
VB Sở, Ban, Ngành
VB Huyện Thị - TP
Văn bản Công ty

I. Giám đốc Công ty

 

 

(Ảnh) 

Ông: Nguyễn Anh Tuấn

Giám Đốc Công ty

Điện thoại: 033.3608.118

Email: tuanthuyloidtqn@gmail.com

 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Lĩnh vực phân công: Phụ trách chung

II. Các phó Giám đốc Công ty

 

(Ảnh) 

Ông: Bùi Tố Đông

Phó Giám Đốc Công ty

Điện thoại: 033.3883166

Email: buitodong@gmail.com

 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Lĩnh vực phân công: Phụ trách Thủy nông

 

(Ảnh) 

Ông: Đào Đức Chiến

Phó Giám Đốc Công ty

Điện thoại: 033.6575597

Email: ducchien1982.qn@gmail.com

 
 
 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Thủy lợi

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Lĩnh vực phân công: Phụ trách Kỹ thuật

Xem tất cả
Khách online : 5
Số truy cập : 2284944